Κανδήλα Αγ. Τραπέζης Βυζαντ. Νο 2 Διχρ. (Εικόν. Πορσ.)